Logo DWPN 1%

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Dodaj do ulubionych

Aktualności

Zakończenie prac Komisji Oceny Wniosków.

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego (pobierz PDF).

Indywidualne doradztwo specjalistyczne.

W dniach 21.02.2018 r., 23.02.2018 r., 26.02.2018 r. i 27.02.2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 odbędzie się indywidualne doradztwo specjalistyczne na etapie podstawowego wsparcia pomostowego w ilości 0,5 h zegarowej dla każdego Uczestnika projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”
Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości przy ul. Damrota 4. III p. w Opolu, według ustalonego harmonogramu.

Nabór wniosków na Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Wnioski o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie: od 01.02.2018 r. do 13.02.2018 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu Wniosku do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezłożenie Wniosku w wyznaczonych terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w Projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie Przedłożonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) – w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami do Wniosku:
1. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składakami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), lub
3. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
5. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON,PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu);
6. Oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu).
Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.

Pozostałe informacje dotyczące składania Wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Do pobrania:
Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego pdf.Nabór Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Wnioski o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie: od 09.11.2017 r. do 15.11.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu Wniosku do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.
Niezłożenie Wniosku w wyznaczonych terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w Projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) – w dwóch egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami do Wniosku:

  • a) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym (Załącznik nr 5 do powyższego Regulaminu) lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;
  • b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do powyższego Regulaminu);
  • c) Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Uczestnika Projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 do powyższego Regulaminu);
  • d) Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 14 do powyższego Regulaminu).

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Pozostałe informacje dotyczące składania Wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa Uczestników Projektu

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczamy  Podstawową listę rankingową po odwołaniach.

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe, to osoby, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 9 na Podstawowej liście rankingowej po odwołaniach. Pozostałe osoby, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 10 do nr 12 znalazły się na Liście rezerwowej Uczestników Projektu.

Do pobrania - Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach (pdf)

Do pobrania – Lista rezerwowa Uczestników Projektu (pdf)Podstawowa Lista Rankingowa

W związku z zakończeniem prac Komisji oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczamy Podstawową Listę Rankingową:

Podstawowa Lista Rankingowa (Plik PDF)

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Podstawowej Liście Rankingowej w pozycjach od nr 1 do nr 51.
Pozostali Uczestnicy mają prawo w terminie 3 dni (roboczych) licząc od dnia otrzymania pisma z informacją o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.
Nabór wniosków o przyznanie dotacji

Poniżej zamieszczamy Harmonogramy doradztwa grupowego z podziałem na grupy w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”. . Proszę o zapoznanie się i stawienie w wyznaczonych terminach na doradztwie.

Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p., w terminie od 03. do 07. lipca 2017 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4, będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:
a) wniosek o przyznanie dotacji (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) – 2 egzemplarze
b) potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym - 2 egzemplarze (kopie)
c) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa ( (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) - 2 egzemplarze
d) harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu) - 2 egzemplarze
e) dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją niniejszego projektu, w szczególności:

- pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.),

- pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

Wnioski, do których nie zostały załączone w/w pozwolenia będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie. Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Pozostałe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Harmonogram doradztwa grupowego

Poniżej zamieszczamy Harmonogramy doradztwa grupowego z podziałem na grupy w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”. . Proszę o zapoznanie się i stawienie w wyznaczonych terminach na doradztwie.

Grupa I:
termin: 22.06.2017 r. godz. 15.00 – 16.00
miejsce: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, Opole

Grupa II:
termin: 29.06.2017 r. godz. 15.00 – 16.00
miejsce: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, Opole

Grupa III:
termin: 29.06.2017 r. godz. 15.00 – 16.00
miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2 , Opole

Grupa IV:
termin: 22.06.2017 r. godz. 15.00 – 16.00
miejsce: Wysoka 71, gm. Olesno

Obecność na doradztwie grupowym jest obowiązkowa

Harmonogram szkoleń

Informujemy, iż w dniu 19.06.2017 r. rozpoczną się szkolenia w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”. Poniżej zamieszczamy Harmonogramy szkoleń z podziałem na grupy szkoleniowe. Proszę o zapoznanie się i stawienie w wyznaczonych terminach na szkoleniach.

Grupa szkoleniowa I:
termin: 19.06.2017 r. – 23.06.2017 r., godz. 8.30 – 15.00
miejsce: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, Opole

Grupa szkoleniowa II :
termin: 26.06.2017 r. – 30.06.2017 r., godz. 8.30 – 15.00
miejsce: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, ul. Damrota 4, Opole

Grupa szkoleniowa III :
termin: 26.06.2017 r. – 30.06.2017 r., godz. 8.30 – 15.00
miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2 , Opole

Grupa szkoleniowa IV :
termin: 19.06.2017 r. – 23.06.2017 r., godz. 8.30 – 15.00
miejsce: Wysoka 71, gm. Olesno

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, Stowarzyszenie może wypowiedzieć Umowę i wykluczyć z prawa do starania się o dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe i do otrzymywania takiego wsparcia, m.in. w przypadku kiedy Uczestnik opuści więcej niż 20% dni szkoleniowo-doradczych.

Ostateczna Lista Rankingowa

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową Uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" w podziale na kobiety i mężczyzn.

- Ostateczna lista rankingowa k

- Ostateczna lista rankingowa m

- Lista rezerwowa k

- Lista rezerwowa m


Wstępna Lista Rankingowa

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4" w podziale na kobiety i mężczyzn.

- Wstępna lista rankingowa k

- Wstępna lista rankingowa m

- Lista rezerwowa k

- Lista rezerwowa m


Uwaga!

Informujemy, iż w dniu 19 maja 2017 r. Zespół Komisji Rekrutacyjnej rozpocznie ocenę merytoryczną złożonych formularzy w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4".


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 15.05.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 15.05.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 15 maja 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 12.05.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 12.05.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 12 maja 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 11.05.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 11.05.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 11 maja 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 10.05.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 10.05.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 10 maja 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 08.05.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 08.05.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 8 maja 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 27.04.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 27.04.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 27 kwietnia 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 26.04.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 26.04.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 26 kwietnia 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniu 24.04.2017r.

Informujemy, że harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziany w dniu 24.04.2017r. – jest dostępny

- Harmonogram na 24 kwietnia 2017r.


Harmonogram spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym w dniach: 20.04.2017r. oraz 21.04.2017r.

Informujemy, że harmonogramy spotkań Kandydatów z Doradcą zawodowym przewidziane w dniach: 20.04.2017r. oraz 21.04.2017r. – są dostępne do pobrania poniżej:

- Harmonogram na 20 kwietnia 2017r.

- Harmonogram na 21 kwietnia 2017r.


Uwaga ! Rekrutacja do projektu „ Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90 % dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze !

21.04.2017

Uwaga ! Rekrutacja do projektu „ Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90 % dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze ! Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 14.04.2017 r. do 28.04.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 28.04.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.


Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety...

31.03.2017

Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze! Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 03.04.2017 r. do 13.04.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 13.04.2017 r., Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.


Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona

20.03.2017

Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90 % dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze! Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 21.03.2017 r. do 31.03.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 20.03.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/RR/OKP4

15.03.2017

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 1/RR/OKP4, tj. wybór 3 doradców zawodowych, którzy przeprowadzą rozmowy z Kandydatami na Uczestników Projektu połączone obowiązkowo z przeprowadzeniem testu psychologicznego, celem uzyskania opinii dotyczącej predyspozycji Kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczegóły w zakładce Zamówienia


Uwaga! Rekrutacja do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona.

9.03.2017

Uwaga! Rekrutacja do projektu „ Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostaje wydłużona. 90% dotacji otrzymają kobiety po 30 roku życia, w tym na urlopie wychowawczym, rencie, emeryturze! Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 10.03.2017 r. do 20.03.2017 r., w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 20.03.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.


Aktualizacja dokumentów dotyczących projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

1.03.2017

Uwaga! Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dokumentach dotyczących projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zostały wprowadzone zapisy dotyczące nie posiadania żadnych długów przez Kandydatów/Uczestników projektu. Zaktualizowane dokumenty znajdują się w Zakładce Dokumenty do pobrania.


Rekrutacja do projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

25.01.2017

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 2 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:30 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 16.02.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.


Rozpoczęła się realizacja projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

18.01.2017

Rozpoczęła się realizacja projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4". Wkrótce zostanie ogłoszony nabór Kandydatów do Projektu! W zakładce Dokumenty do pobrania został umieszczony Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.Logotypy partnerów projektu
MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej