Logo DWPN 1%

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3
Dodaj do ulubionychCzłowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Aktualności

Zasady zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

03.12.2015

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono treść Zasad zwrotu dokumentu stanowiącego zabezpieczenie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3. Prosimy wszystkich Beneficjentów Pomocy o zapoznanie się z Zasadami – celem przedłożenia w Biurze Projektu stosownych dokumentów wymaganych niniejszymi Zasadami.
Zasady rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT

09.11.2015

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono treść Zasad rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT wraz z Załącznikami do pobrania. Prosimy wszystkich Beneficjentów Pomocy o zapoznanie się z Zasadami – celem przedłożenia w Biurze Projektu wymaganych niniejszymi Zasadami stosownych Oświadczeń.
Harmonogramy specjalistycznej pomocy szkoleniowo-doradczej na etapie wsparcia pomostowego

02.06.2015

W dniach od 2 czerwca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. odbędzie się indywidualne specjalistyczne doradztwo na etapie wsparcia pomostowego dla każdego z 72 Beneficjentów Pomocy. Spotkania odbędą się w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i w Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu – poniżej 3 Harmonogramy spotkań.

Harmonogram SPP
Harmonogram DWPN
Harmonogram SCOB
Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego

04.05.2015

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dotyczących przyznania Podstawowego Wsparcia Pomostowego. W związku z powyższym, zamieszczamy Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego z podziałem na:

kobiety
mężczyzn
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 7 maja 2015 r., godz. 10:00 – 14:00

28.04.2015

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w ramach których Biuro Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” będzie dla Państwa otwarte w dniu 7 maja 2015 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym plakacie.
Zakończenie oceny wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

23.04.2015

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania Podstawowego Wsparcia Pomostowego zostały w dniu 23.04.2015 r. przekazane do akceptacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Nabór wniosków przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

6.02.2015

Wnioski o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p., w terminie od 31.03.2015 r. do 02.04.2015 r. (od wtorku do czwartku włącznie) w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3, będzie równoznaczne z rezygnacją Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze;
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym - Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu- 2 egzemplarze lub zaświadczenie o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – 2 kopie;
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu – 2 egzemplarze;
 4. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez Beneficjenta pomocy równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz ze środków PO KL na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - Załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu.
Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Podstawowa Lista Rankingowa po odwołaniach

6.02.2015

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” zamieszczamy Podstawową listę rankingową po odwołaniach z podziałem na Kobiety i Mężczyzn.

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe, to kobiety, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 6 na Podstawowej liście rankingowej po odwołaniach- Kobiety oraz mężczyźni, którzy zajęli miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 6 na Podstawowej liście rankingowej po odwołaniach - Mężczyźni.

Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach - kobiety
Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach - mężczyźni
Przekazanie Listy Rankingowej po odwołaniach do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

29.01.2015

Informujemy, iż Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” otrzymało pisemną zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dotyczącą złożenia Podstawowej Listy Rankingowej po odwołaniach w miesiącu styczniu 2015 r., a tym samym możliwości założenia przez 12 Uczestników Projektu, działalności gospodarczych i podpisania umów o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w 2015 roku.
W związku z powyższym w dniu 29.01.2015 r. została przekazana, do akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy, Podstawowa Lista Rankingowa po odwołaniach z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Po jej zatwierdzeniu – Podstawowa Lista Rankingowa zostanie opublikowana/podana do wiadomości na stronie Projektu.
Podstawowa Lista Rankingowa

11.12.2014
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP2 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” zamieszczamy Podstawową listę rankingową z podziałem na Kobiety i Mężczyzn.
- Kobiety
- Mężyczyźni

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe, to kobiety, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 34 na Podstawowej liście rankingowej - Kobiety oraz mężczyźni, którzy zajęli miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 27 na Podstawowej liście rankingowej - Mężczyźni.

Pozostali Uczestnicy mają prawo w terminie do 3 dni (roboczych) licząc od dnia otrzymania pisma z informacją o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.


Zmiana treści Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości

04.12.2014

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono zaktualizowaną treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami nr 3 i 6 po zmianach zaakceptowanych w dniu 27.11.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Decyzja w sprawie przyznania większej ilości jednorazowych dotacji inwestycyjnych

27.11.2014

Z przyjemnością informujemy, iż na mocy podpisanego z Wojewódzkim Urzędem Pracy Aneksu, została zwiększona ilość przewidzianych do przyznania jednorazowych dotacji inwestycyjnych z 60 na 72 dotacje, w tym dla 40 kobiet i 32 mężczyzn.
Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

27.11.2014

Informujemy, iż w dniu 26.11.2014 r. pracę rozpoczęła Komisja Oceny Wniosków, składająca się z ekspertów zewnętrznych, która dokona oceny merytorycznej złożonych wniosków.
Nabór wniosków o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

06.11.2014

Wnioski o przyznanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p., w terminie od 19. do 21. listopada 2014 r. (od środy do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3, będzie równoznaczne z rezygnacją Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

W ramach naboru składane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze
 2. Biznesplan - załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji - załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 2 egzemplarze
 4. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym (wystawione i wydane przez Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” po zakończeniu całego bloku szkoleniowo-doradczego) – 2 egzemplarze- kopie
 5. Wszystkie wymagane pozwolenia, w szczególności:
  • pozwolenia/zgłoszenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - 2 egzemplarze- kopie
  • pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - 2 egzemplarze- kopie

Wnioski, do których nie zostały załączone w/w pozwolenia będą odrzucone na etapie oceny formalnej. Osoby nie posiadające ww. pozwoleń, tracą możliwość dalszego uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Pozostałe informacje dotyczące składania wniosków oraz przygotowania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Doradztwo grupowe

04.11.2014

Informujemy, iż doradztwo grupowe odbędzie się według poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Grupa szkoleniowa A – doradztwo w dniu 18.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00 , Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, Opole, III p. – sala szkoleniowa

Grupa szkoleniowa B – doradztwo w dniu 14.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00 , Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu, ul. Henryka Pobożnego, Strzelce Opolskie, I p. – sala konferencyjno-szkoleniowa

Grupa szkoleniowa C – doradztwo w dniu 14.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00, Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, Kluczbork, I p. – sala nr 26

Grupa szkoleniowa D – doradztwo w dniu 13.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00, Stowarzyszenie „ Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, Opole, III p. – sala szkoleniowa

Grupa szkoleniowa E – doradztwo w dniu 13.11.2014 r. w godzinach od 16.00 – 17.00, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole, I p. – sala szkoleniowa

Obecność na doradztwie grupowym jest obowiązkowa.
Indywidualne doradztwo w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowo-doradczych

31.10.2014

Informujemy, iż w dniach od 23.10.2014r. do 31.10.2014 r. odbyło się indywidualne, 0,5 godzinne doradztwo dla każdego z Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”.
Harmonogram szkoleń

27.10.2014

Informujemy, iż w dniu 29.10.2014 r. rozpoczną się szkolenia w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”. Poniżej zamieszczamy Harmonogramy szkoleń z podziałem na bloki szkoleniowe oraz podział grup szkoleniowych. Proszę o zapoznanie się i stawienie w wyznaczonych terminach na szkoleniach.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, Stowarzyszenie może wypowiedzieć Umowę i wykluczyć z prawa do starania się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności oraz wsparcie pomostowe i do otrzymywania takiego wsparcia, m.in. w przypadku kiedy Uczestnik opuści więcej niż 20% dni szkoleniowo-doradczych.
Ostateczna lista rankingowa

22.10.2014

Informujemy, iż w wyniku procedury odwoławczej nie zostały skutecznie złożone żadne odwołania. W związku z powyższym zamieszczamy Ostateczną Listę Rankingową oraz Listy Rezerwowe.

- ostateczna lista rankingowa Uczestników – kobiety
- ostateczna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni
- rezerwowa lista rankingowa Uczestników – kobiety
- rezerwowa lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Jednocześnie załączamy Deklarację Uczestnictwa oraz Umowę na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. Prosimy osoby, które znalazły się na Ostatecznej Liście Rankingowej o zapoznanie z treścią dokumentów. Ponadto informujemy, iż terminy podpisania ww. dokumentów oraz spotkań z doradcą w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowo-doradczych będą ustalane indywidualnie w formie telefonicznej.”

- Deklaracja uczestnictwa
- Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
Wstępna Lista Rankingowa

08.10.2014

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w podziale na kobiety i mężczyzn.

- wstępna lista rankingowa Uczestników – kobiety
- wstępna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Ponadto ogłaszamy wstępną listę rezerwową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w podziale na kobiety i mężczyzn oraz listę formularzy negatywnie ocenionych.

- wstępna lista rezerwowa Uczestników - kobiety
- wstępna lista rezerwowa Uczestników – mężczyźni
- lista formularzy negatywnie ocenionych

Informujemy, iż zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Ocena stanowiąca poniżej 60% (poniżej 18 punktów) ogólnej liczby punktów oznacza negatywną ocenę Kandydata i tym samym odrzucenie kandydatury do udziału w projekcie. Osoby, których kandydatury zostały odrzucone zostaną poinformowane o przyczynie odrzucenia i będą mogły odwołać się od tej decyzji.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzymał negatywną ocenę może, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Zespołu Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania złożone niezgodnie z ww. warunkami nie podlegają rozpatrzeniu przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/POKL/6.2/2014

07.10.2014

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/POKL/6.2/2014:
I. Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych, tj.:
- Moduł 1: Szkolenia - Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy,
- Moduł 2: Szkolenia - Rachunkowość i finanse oraz Biznes plan oraz
II. Przeprowadzenie specjalistycznego indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:
1. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Bisowska, ul. Kołłątaja 13/7, 45-064 Opole – w przedmiocie przeprowadzenia szkoleń w ramach Modułu 1: Szkolenia - Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy.
2. Zespół wykonawczy pod kierownictwem dr Jacka Pieczonka, ul. Spychalskiego 3-3a/47, 45-716 Opole - w przedmiocie przeprowadzenia szkoleń w ramach Modułu 2: Szkolenia - Rachunkowość i finanse oraz Biznes plan.
3. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Malinowski, ul. Partyzancka 73c, 45-801 Opole - w przedmiocie przeprowadzenia specjalistycznego indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wszystkie wymogi i są najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 2/POKL/6.2/2014.
Termin ogłoszenia wstępnej listy rankingowej

06.10.2014

Termin ogłoszenia wstępnej listy rankingowej potencjalnych uczestników projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” zostaje wydłużony do dnia 08.10.2014 r.
Zakończenie etapu oceny formularzy

23.09.2014

Informujemy, iż w dniu 23.09.2014 r. został zakończony etap oceny formalnej złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz indywidualnych rozmów Kandydatów z doradcą zawodowym/psychologiem. W związku z powyższym następnym etapem jest ocena merytoryczna złożonych Formularzy, której dokona powołany Zespół Komisji Rekrutacyjnej składający się z ekspertów zewnętrznych.

Poniżej załączamy:
- listę formularzy pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej,
- listę formularzy negatywnie ocenionych (odrzuconych) na etapie oceny formalnej.

Jednocześnie informujemy, iż o powodach odrzucenia Kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Formularze o numerach:
2/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
3/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
116/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
179/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,
225/FR/SPP/POKL6.2/OKP3/2014,

zostały wycofane przez Kandydatów.
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 18

22.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 18
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 17

17.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 17
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 16

16.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 16
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 15

15.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 15
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 14

13.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 14
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 13

13.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 13
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 12

11.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 12
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 11

11.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 11
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 10

10.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 10
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 9

09.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 9
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 8

08.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 8
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 7

05.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 7
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 6

04.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 6
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 5

03.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 5
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 4

02.09.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 4
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 3

31.08.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 3
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 2

28.08.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 2
Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 1

26.08.2014

Informujemy, iż został zamieszczony Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem nr 1
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i doradztwa

13.08.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/6.2/2014 dotyczące Przeprowadzenia szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych oraz przeprowadzenia specjalistycznego indywidualnego doradztwa. Szczegóły znajdują się w zakładce Zamówienia
Zmiana załącznika - Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego

11.08.2014

Informujemy , iż w zakładce Dokumenty do pobrania, umieszczono zaktualizowany załącznik nr 8 - Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego do Regulaminu Rekrutacji. Zapisy załącznika zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim, wersja nr 14. Jednocześnie informujemy, iż jest to załącznik, którego nie składają potencjalni uczestnicy projektu. Aktualizacja ta, nie ma wpływu na pozostałe załączniki składane na etapie rekrutacji.
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

31.07.2014

Informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.
Informacje dotyczące terminu rekrutacji i zasad przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej

29.07.2014

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 13.08.2014 r. do 27.08.2014 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:30 do 15:30. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru tj. w dniu 27.08.2014 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.
Rusza Rekrutacja do projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3

29.07.2014

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami. W związku z powyższym w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczamy Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikamiMENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej