Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZapraszamy gminy oraz powiaty województwa opolskiego i śląskiego, zainteresowane realizowaniem projektu "Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin", do zgłoszenia chęci współpracy.


Celem projektu, realizowanego od ponad 10 lat przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  we współpracy z wybranymi gminami i powiatami, jest zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia, wskazanie korzeni miejscowości oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu danej miejscowości.

Realizacja celów projektu
W każdej gminie, mieście lub powiecie uczestniczącym w projekcie odbywa się w przeciągu roku około 10 spotkań - wykładów oraz dyskusji panelowych, poświęconych wybranym tematom ustalonym przez lokalnych koordynatorów. Oprócz spotkań organizowane są również konkursy dla dzieci i młodzieży, oraz wycieczki historyczno-krajoznawcze, by atrakcyjną formą zachęcić młodych ludzi do poznawania historii swojej małej ojczyzny.

Organizatorami spotkań są: władze samorządowe powiatu, miasta lub gminy realizujących projekt na swoim terenie, organizacje mniejszości niemieckiej z danego terenu (DFK) i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Podział zadań pomiędzy parterami realizującymi projekt przedstawia się następująco:

  1. Władze samorządowe na poziomie gminy, miasta lub powiatu:
  2. powołują koordynatora projektu; do zadań koordynatora należy przygotowywanie i rozsyłanie zaproszeń na kolejne spotkania, zapraszanie referentów, rezerwacja i przygotowanie sali na spotkanie, obsługa spotkania, zbieranie tekstów wygłoszonych referatów;
  3. powołują Radę Programową, której zadaniem jest ustalenie tematów i terminów spotkań, nazwisk referentów, listy zapraszanych gości. Tematy i terminy spotkań oraz lista zaproszonych gości musi zostać zaakceptowana przez DWPN;
  4. wydają publikację z przygotowanymi na cele projektu materiałami (m.in. referaty), z dofinansowaniem ze strony DWPN.
  5. Organizacja mniejszości niemieckiej:
  6. współpracuje z samorządem lokalnym przy powołaniu Rady Programowej;
  7. przedstawiciele organizacji biorą udział w pracach Rady Programowej.
  8. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej:
  9. finansuje honoraria referentów, poczęstunek dla uczestników spotkania, nagrody konkursowe oraz organizację wycieczki
  10. merytorycznie wspiera koordynatora w realizacji projektu.

Adresatami spotkań są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: politycy komunalni, członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych.

W załączeniu prezentujemy główne tematyczne punkty ciężkości, które należy uwzględnić przy wyborze tematu spotkania w ramach projektu.

-      Śląsk jako region pogranicza / Granice na Śląsku w ciągu stuleci.
-      Wielokulturowość i wieloetniczność Śląska.
-      Powstania śląskie i plebiscyt / Okres międzywojenny.
-      Śląsk w 1945 roku: wkroczenie Armii Czerwonej, represje wobec ludności Śląska.
-      Sytuacja po roku 1945 - przesiedlenia i wypędzenia ludności polskiej i niemieckiej.
-      Demontaż urządzeń przemysłowych przez radzieckie władze okupacyjne.
-      Losy Niemców pozostałych na Śląsku po roku 1989.
-      Tożsamość mieszkańców Śląska jako regionu pogranicza.
-      Wybitne osobistości wywodzące się z miejscowości / regionu.
-      Kwestia nazw miejscowych.
-      Śląskie rody szlacheckie i rycerskie.
-      Rozwój samorządów lokalnych / Wyróżniające się postaci związane z administracją.
-      Śląsk jako kraina kopalń i hut, powstanie i rozwój przemysłu do końca XVIII wieku.
-      Historia architektury i budownictwa (zamki, pałace, kościoły, synagogi); pomniki i cmentarze jako źródła wiedzy oraz wspomnienie przeszłości.
-      Edukacja i wychowanie, historia powstania szkół i instytucji edukacyjnych.
-      Historia i rola kościołów oraz związków wyznaniowych (protestanci, katolicy, żydzi)>
-      Dialekty śląskie / Zwyczaje / Tradycja lokalna.
-      Początki miejscowości / Struktura społeczna osiedli / Niemieckie osadnictwo w okresie średniowiecza.

Prosimy o  zgłaszanie chęci współpracy, z podaniem osób do kontaktu, u Pani Andrei Halenka, pod nr tel. 77-402-51-05, andrea.halenka@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej