Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywiania współpracy między sektorami"


kwiecień 2008 - marzec 2009; województwa śląskie i opolskie

Współpraca międzysektorowa nie należy w Polsce do częstych zjawisk. Jeszcze rzadsze są partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem biznesu. Według badań przeprowadzonych wśród organizacji pozarządowych w 2006 roku tylko 1/3 z nich utrzymuje regularne kontakty z firmami, a tylko dla 11% polskich NGOs sektor biznesu jest najważniejszym partnerem. Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie: trudności w znalezieniu właściwego, godnego zaufania partnera, niska świadomość - przede wszystkim wśród firm - korzyści płynących z uczestnictwa w międzysektorowych partnerstwach, czy postrzeganie NGOs jako trudnych i nie wzbudzających zaufania potencjalnych partnerów. Organizacje pozarządowe nie posiadają przy tym często wystarczającej wiedzy, jak komunikować się z sektorem biznesu, znaleźć odpowiedniego partnera, zachęcić go do współpracy i zbudować międzysektorowe partnerstwo.

Uważamy, że dobrą i solidną podstawę budowy bilateralnych (społeczno-prywatnych) projektów stanowić może idea Corporate Social Responsibility (CSR; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - www.csr.haus.pl). To właśnie w społecznie odpowiedzialnych działaniach firm widzimy szansę na osiągnięcie porozumienia między sektorami oraz równowagi pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych partnerów. Oczywiście, CSR nie jedno ma imię i wdrażanie jego założeń może odbywać się w różnych formach, niemniej jednak część działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obrębie CSR zakłada właśnie współpracę z trzecim sektorem, z definicji nastawionym na realizację inicjatyw służących dobru społecznemu.

Wychodząc naprzeciw potrzebie podwyższania umiejętności NGOs w obszarze współpracy międzysektorowej, stymulowania powstawania międzysektorowych partnerstw a pośrednio - tworzenia środowiska wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przystępuje do realizacji pilotażowego projektu "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywiania współpracy między sektorami" współfinansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Partnerzy merytoryczni przedsięwzięcia: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywiania współpracy między sektorami" stanowi kontynuację i rozwinięcie międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska" - zainicjowanej w listopadzie 2006 roku - w tym roku wzbogaconej o rozbudowaną część praktyczną oraz doradczą. Projekt skierowany jest w głównej mierze do przedstawicielek/li trzeciego sektora i sektora biznesu, ale także wszystkich osób żywo zainteresowanych ponadsektorową współpracą na rzecz lokalnych społeczeństw.

Najważniejsze działania realizowane podczas projektu:

 1. Konferencja otwierająca projekt i wprowadzająca do tematyki CSR i współpracy międzysektorowej oraz służąca zaprezentowaniu pozytywnych przykładów partnerstw (maj 2008)
 2. Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej - kompleksowy, nowatorski w treści i formie, podprojekt edukacyjny poświęcony koncepcji CSR, ze szczególnym uwzględnieniem i uwypukleniem jej integralnego aspektu, jakim jest współpraca międzysektorowa. Celem Akademii jest wykształcenie lokalnych doradczyń/doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej, a zarazem multiplikatorek/ów tych idei (maj - czerwiec oraz wrzesień - październik 2008)
 3. Rekrutacja - przede wszystkim dzięki pomocy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST - około 60 organizacji pozarządowych z terenu województw śląskiego i opolskiego zainteresowanych pozyskaniem partnera z sektora biznesu i zawiązaniem międzysektorowej współpracy (maj - wrzesień 2008)
 4. Rekrutacja - przede wszystkim dzięki pomocy Regionalnego Centrum Biznesu - około 20 firm z terenu województw śląskiego i opolskiego zainteresowanych pozyskaniem partnera z trzeciego sektora i zawiązaniem międzysektorowej współpracy (maj - wrzesień 2008)
 5. Autorskie mini-projekty oraz działania doradcze absolwentek/tów Akademii nakierowane na wspieranie i budowanie międzysektorowych partnerstw w duchu inicjatywy CSR (październik 2008 - luty 2009)
 6. Doradztwo dla absolwentek/ów Akademii prowadzone przez Regionalne Centrum Biznesu oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST mające na celu wsparcie lokalnych doradczyń/ców w budowaniu międzysektorowych partnerstw (październik 2008 - luty 2009)
 7. Konkurs otwarty, mający na celu popularyzację współpracy międzysektorowej oraz idei CSR wśród ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: przedstawicielek/li trzeciego sektora i sektora biznesu oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (wrzesień - grudzień 2008)
 8. Polsko-niemiecka konferencja regionalna CSRegion (listopad 2008)
 9. Zbudowanie około 20 partnerstw międzysektorowych (luty - marzec 2009)
 10. Opracowanie i wydanie broszury popularyzującej rezultaty projektu (marzec 2009)
 11. Konferencja zamykająca projekt (marzec 2009)
 12. Monitoring i ewaluacja inicjatywy (kwiecień 2008 - marzec 2009)
 13. Szeroko zakrojona promocja projektu, współpracy międzysektorowej i CSR (kwiecień 2008 - marzec 2009)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w poszczególnych działaniach w ramach projektu.

Dalsze informacje / Kontakt: Iwona Ignasiak, menedżerka projektu, tel.: 032 232 49 02 wew. 120, fax: 032 232 49 01, e-mail: iwona.ignasiak@haus.pl; Marzena Karch, menedżerka projektu, tel.: 032 232 49 02 wew. 114, e-mail: marzena.karch@haus.pl

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:


Europerspektywy


ngo.pl - portal organizacji pozarządowych


TVP Katowice


Radio Katowice


Radio Opole

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej