Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychII Seminarium "Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej"


"Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej" stanowi integralną część inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami"maj - czerwiec oraz wrzesień - październik 2008 roku

Współorganizatorzy inicjatywy: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundacja im. Friedricha Eberta. Partnerzy merytoryczni przedsięwzięcia: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt "CSR dla Górnego Śląska.Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami" stanowi kontynuację i rozwinięcie międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska", w tym rokuwzbogaconej o rozbudowaną część praktyczną oraz doradczą, i w swym zamyśle prowadzić będzie do nawiązania współpracy i powstania partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem biznesu oraz - pośrednio - tworzenia środowiska wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Szczegółowy opis inicjatywy 2008/2009.

"Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej" stanowi integralną część ww. projektu, której celem jest wykształcenie lokalnych doradczyń/doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej, a zarazem multiplikatorek/ów wspomnianych idei tak, by po zakończeniu projektu były żywo obecne w środowiskach decyzyjnych regionu i w istotny sposób wpływały na działania jego głównych aktorów. Akademiato zarazem kompleksowy, nowatorski w treści i formie, projekt edukacyjny poświęcony koncepcji Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw), ze szczególnym uwzględnieniem i uwypukleniem jej integralnego aspektu, jakim jest współpraca międzysektorowa - współpraca między różnymi sektorami życia publicznego. Na Akademię, trwającą od maja do października 2008 roku, składa się cykl ośmiu weekendowych seminariów i warsztatów, podzielonych tak, by cztery spotkania odbyły się w maju i czerwcu, a pozostałe cztery we wrześniu i październiku (co dwa tygodnie).

Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w Akademii było przesłanie CV i wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Duże zainteresowanie projektem sprawiło, iż wybór grupy projektowej nie był łatwy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się zaprosić do Akademii 21 uczestniczek/ów, głównie osób aktywnie uczestniczących w życiu lokalnej społeczności i zawodowo związanych ze środowiskiem trzeciosektorowym, ale także tych, reprezentujących administrację publiczną oraz, w mniejszym stopniu, sektor biznesu.

Dodatkowym (ale nie przeważającym) kryterium przy rekrutacji były: zamieszkanie na terenie województw śląskiego lub opolskiego, zainteresowanie problematyką CSR oraz współpracy międzysektorowej i silne przekonanie do wdrożenia jej w swoim, obecnym lub przyszłym, środowisku zawodowym.

Pierwsze spotkanie w ramach Akademii odbyło się 17-18 maja br. i miało charakter integracyjny, którego ważnym punktem był wyjazd na galę "Fair Play w Biznesie" na Zamku w Toszku k/Gliwic. Galę, podczas której wręczono nagrody Orłów Śląskiego Biznesu dla liderów gospodarczych naszego regionu oraz złote odznaki z okazji X-lecia Śląskiego Klubu Biznesu zorganizował jeden z Partnerów merytorycznych inicjatywy, Regionalne Centrum Biznesu. Drugi dzień spotkania poświęcony był wprowadzeniu do koncepcji CSR i współpracy międzysektorowej.

Drugie seminarium odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca br. i poświęcone będzie zagadnieniom etyki biznesu, rozróżnieniu CSR od PR i zrównoważonemu rozwojowi.

 

Program II seminarium

Harmonogram 8 spotkań w ramach Akademii

 

Wśród poruszanych w ramach Akademii zagadnień znajdą się m.in.:

 • CSR z perspektywy firmy oraz organizacji pozarządowej (NGO),
 • współpraca międzysektorowa jako istotny element koncepcji CSR,
 • komunikacja między III sektorem i sektorem biznesu; współpraca dwu- i trójsektorowa: wzajemne oddziaływanie sektora biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej,
 • wykorzystywanie CSR i współpracy międzysektorowej w budowaniu konkurencyjności firmy i aktywności NGO,
 • promocja projektów międzysektorowych,
 • kultura organizacyjna firmy a prawa człowieka,
 • zrównoważony rozwój, zarządzanie regionem i współpraca międzysektorowa dla rozwoju regionu,
 • CSR a wizerunek firmy, CSR a PR, etyka biznesu,
 • sztuka wystąpień publicznych, kontakty z mediami i sposoby promowania koncepcji CSR.

Podczas trwania projektu uczestni(cz)kom Akademii oferujemy:

 • udział w pilotażowym projekcie nakierowanym na utworzenie międzysektorowych partnerstw na terenie Górnego Śląska,
 • zajęcia prowadzone przez fachową kadrę referentek/ów i trenerek/ów,
 • uzyskanie certyfikatu ukończenia Akademii i tytułu multiplikatora/ki idei CSR i współpracy międzysektorowej oraz lokalnej/go doradczyni/cy ds. CSR i współpracy międzysektorowej.

Absolwent(k)om Akademii oferujemy:

 • czynny udział w realizacji projektu "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami", a co za tym idzie - w budowaniu międzysektorowych partnerstw, które będą rezultatem całorocznej inicjatywy,
 • możliwość pozyskania partnera biznesowego dla organizacji pozarządowej, z którą dana absolwentka/ dany absolwent jest związania/y,
 • możliwość realizacji (wraz z innym absolwent(k)ami) autorskiego mini-projektu poruszającego tematykę CSR i współpracy międzysektorowej, wpierającego zawiązywanie międzysektorowych partnerstw,
 • korzystanie z doświadczenia pracowników Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Regionalnego Centrum Biznesu, którzy będą pełnić rolę ekspertów-doradców wspierających absolwentów/absolwentki Akademii w budowaniu międzysektorowych partnerstw,
 • zdobycie doświadczenia w budowaniu międzysektorowych partnerstw.

Od absolwentek/ów Akademii oczekujemy:

 • pełnienia funkcji lokalnej/go doradczyni/cy ds. CSR i współpracy międzysektorowej dla trzech organizacji pozarządowych (w tym jednej rekomendowanej/wskazanej przez uczestnika/czkę) do końca trwania projektu "CSR dla Górnego Śląska.Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami",
 • aktywnej pomocy w tworzeniu międzysektorowych partnerstw (do końca marca 2009 roku),
 • promowania i implementowania idei biznesu społecznie odpowiedzialnego i współpracy międzysektorowej w miejscu zatrudnienia / działalności politycznej / aktywności społecznej.

Bliższych informacji o projekcie udzielają Iwona Ignasiak i Marzena Karch (menedżerki projektów), tel. (032) 232 49 02, wew. 120, fax: (032) 232 49 01, e-mail: iwona.ignasiak@haus.pl, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice.

 

 

`

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej