Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja zamykająca Działanie 2 projektu "Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora"


28 lutego br. w Katowicach odbyła się konferencja zamykająca Działanie 2 projektu "Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora" realizowanego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku w ramach IW EQUAL.

Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora

Sygnatariuszami Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju - będącej zwieńczeniem prac podjętych podczas Działania 1 trwającego od listopada 2004 roku do czerwca 2005 roku - byli:

 • Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS (administrator/lider projektu),
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 • Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnych FRDL,
 • Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie w Gliwicach,
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" sp. z o.o.,
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński,
 • Powiat Gliwicki,
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Meritum",
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST",
 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
 • Śląskie Centrum Równych Szans.

Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora w okresie od lipca 2005 roku do grudnia 2007 roku przeprowadziło następujące 3 bloki działań:1) Program edukacji dla profesjonalizacji III sektora - model systemu szkolenia i wzorcowe programy szkoleniowe dla menedżerów i pracowników organizacji pozarządowych (modułowe szkolenia dla menedżerek/ów oraz pracownic/ków organizacji pozarządowych) Celem szkoleń była profesjonalizacja pracy NGOs poprzez dostarczenie osobom w nich pracującym niezbędnej wiedzy i umiejętności, koniecznych w prowadzeniu codziennej działalności. Tematyka szkoleń została opracowana na podstawie badań potrzeb szkoleniowych w organizacjach pozarządowych, co gwarantowało jej zgodność z rzeczywistymi deficytami NGOs w tym zakresie.

2) Inkubatory Organizacji Pozarządowych (IOP)Celem podprojektu było przygotowanie miejsc dla małych i średnich organizacji pozarządowych, w których otrzymają one wsparcie merytoryczne i techniczne. Inkubatory wspierały i nadal wspierają działalność organizacji poprzez udzielanie informacji, poradnictwo, opiekę merytoryczną, szkolenia, udostępnienie lokalu oraz sprzętu biurowego. Inkubatory powstały w 6 lokalizacjach w województwach śląskim i opolskim.

3) Pomocniczość w Praktyce Lokalnej dla profesjonalizacji III sektora - rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej z udziałem organizacji pozarządowych, Ośrodki Partnerstwa Lokalnego (OPAL) Celem działania było wypracowanie i wdrożenie modelowego systemu współpracy międzysektorowej, tj. organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. W tym celu zostały utworzone trzy Ośrodki Partnerstwa Lokalnego oraz przeprowadzono konsultacje i warsztaty w zakresie współpracy.

Celem nadrzędnym projektu była profesjonalizacji i instytucjonalizacji organizacji pozarządowych działających non-profit (NGOs) w sektorze społecznym (rynek pracy, wykluczenie społeczne, równość szans, edukacja, kształcenie ustawiczne), tak aby mogły przejąć większą rolę w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego i w realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji, rynku pracy, aktywności społeczności lokalnych i przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji i nierówności na rynku pracy na szczeblach lokalnym, regionalnym i centralnym.

Realizacja działań Partnerstwa miała za zadanie przyczynić się do osiągnięcia konkretnych, mierzalnych efektów w postaci dynamicznego rozwoju organizacji objętych projektem, działających na terenie województw śląskiego i opolskiego oraz zwiększenia ich aktywnej, partnerskiej roli w społecznym i gospodarczym rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Drugoplanowym efektem działań Partnerstwa będzie wzrost liczby wspólnych lokalnych i regionalnych inicjatyw i działań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji rynku pracy, przeciwdziałaniu nierówności i dyskryminacji na rynku pracy, podejmowanych przez organizacje non-profit, a także organizacje, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. W rezultacie należy oczekiwać lepszego gospodarowania środkami finansowymi i innymi zasobami, a także przełamywania barier i niechęci do działań niepublicznych instytucji i organizacji społecznych, które często obserwuje się po stronie instytucji samorządowych i publicznych. W tym wymiarze efekty projektu będą też zbieżne z kwestiami horyzontalnymi określonymi w PIW Equal w punkcie rozwój lokalny.

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować do Anny Antoniak-Tannenberg, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. 032 232 49 02, fax. 032 232 49 01, e-mail: anna.antoniak@haus.pl

Zapraszamy na stronę internetową Partnerstwa www.trzecisektor.pl, gdzie można znaleźć szerszą informację na temat projektu.

 

 

Dom WspółpracyPolsko-Niemieckiej« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej