Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychProjekt: "Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL


W dniu 30 czerwca 2005 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zakończył realizację pierwszego Działania w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Działanie 1, rozpoczęte w listopadzie 2004 roku, miało na celu stworzenie multisektorowego partnerstwa, które w sposób skuteczny osiągnie cel nadrzędny projektu - profesjonalizację i instytucjonalizację organizacji pozarządowych działających non-profit (NGO) w sektorze społecznym (rynek pracy, wykluczenie społeczne, równość szans, edukacja, kształcenie ustawiczne), tak aby mogły przejąć większą rolę w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego i w realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji, rynku pracy, aktywności społeczności lokalnych i przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji i nierówności na rynku pracy na szczeblach lokalnym, regionalnym i centralnym.

W wyniku cyklu prac warsztatowych uzupełnionych o spotkania robocze udało się zbudować stabilne partnerstwo składające się z 15 partnerów, reprezentujących 3 sektory (administracja samorządowa, biznes, NGO). Potwierdzeniem półrocznych prac było podpisanie Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju, która stanowi oficjalny dokument potwierdzający wspólną realizację projektu IW EQUAL "Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora".

Sygnatariuszami umowy zostali:

 • Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS (administrator projektu),
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 • Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnych FRDL,
 • Polski Klub Ekologiczny - Koło Miejskie w Gliwicach,
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" sp. z o.o.,
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński,
 • Powiat Gliwicki,
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Meritum",
 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST",
 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
 • Śląskie Centrum Równych Szans.

Partnerstwo na rzecz profesjonalizacji Trzeciego Sektora planuje w okresie od stycznia 2006 do października 2007 roku przeprowadzić następujące 3 bloki działań:

1) Program edukacji dla profesjonalizacji III sektora - model systemu szkolenia i wzorcowe programy szkoleniowe dla menedżerów i pracowników organizacji pozarządowych ( modułowe szkolenia dla menedżerek/ów oraz pracownic/ków organizacji pozarządowych)

Celem szkoleń jest profesjonalizacja pracy NGO poprzez dostarczenie osobom w nich pracującym niezbędnej wiedzy i umiejętności, koniecznych w prowadzeniu codziennej działalności. Tematyka szkoleń została opracowana na podstawie badań potrzeb szkoleniowych w organizacjach pozarządowych, co gwarantuje jej zgodność z rzeczywistymi deficytami NGO w tym zakresie.

2) Inkubatory Organizacji Pozarządowych

Celem podprojektu jest przygotowanie miejsc dla małych i średnich organizacji pozarządowych, w których otrzymają one wsparcie merytoryczne i techniczne. Inkubatory będą wspierać działalność organizacji poprzez udzielanie informacji, poradnictwo, opiekę merytoryczną, szkolenia, udostępnienie lokalu oraz sprzętu biurowego. Inkubatory powstaną w 7 lokalizacjach w województwach śląskim i opolskim.

3) Pomocniczość w Praktyce Lokalnej dla profesjonalizacji III sektora - rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej z udziałem organizacji pozarządowych, Ośrodki Partnerstwa Lokalnego (OPAL)

Celem działania jest wypracowanie i wdrożenie modelowego systemu współpracy międzysektorowej, tj. organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. W tym celu zostaną utworzone trzy Ośrodki Partnerstwa Lokalnego oraz przeprowadzone konsultacje i warsztaty w zakresie współpracy lokalnej z udziałem przedstawicielek/-li trzech sektorów.

Realizacja powyższych działań ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia konkretnych, mierzalnych efektów w postaci dynamicznego rozwoju organizacji objętych projektem, działających na terenie województw śląskiego i opolskiego oraz zwiększenia ich aktywnej, partnerskiej roli w społecznym i gospodarczym rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Efektem działań Partnerstwa będzie wzrost liczby wspólnych lokalnych i regionalnych inicjatyw i działań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji rynku pracy, przeciwdziałaniu nierówności i dyskryminacji na rynku pracy, podejmowanych przez organizacje non-profit, a także organizacje, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. W rezultacie należy oczekiwać lepszego gospodarowania środkami finansowymi i innymi zasobami, a także przełamywania barier i niechęci do działań niepublicznych instytucji i organizacji społecznych, które często obserwuje się po stronie instytucji samorządowych i publicznych. W tym wymiarze efekty projektu będą też zbieżne z kwestiami horyzontalnymi określonymi w PIW Equal w punkcie rozwój lokalny.

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Pytania i propozycje dotyczące projektu prosimy kierować do Anny Antoniak-Tannenberg, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. 032 232 49 02, fax. 032 232 49 01, e-mail: anna.antoniak@haus.pl

Zapraszamy na stronę internetową Partnerstwa www.trzecisektor.pl, gdzie można znaleźć obszerną informację na temat projektu oraz dowiedzieć się, jakie działania realizuje aktualnie Partnerstwo.

 

 Dom Współpracy

Polsko Niemieckiej« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej