Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychLekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce


III edycja projektu pt. "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce" wrzesień - grudzień 2007 roku

Projekt "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce" poświęcony był popularyzacji tematyki równości płci, umocnienia w świadomości społecznej pozycji kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obaleniu istniejących stereotypów, które bardzo często stanowią barierę w realizowaniu własnych ambicji i celów wielu kobiet.

Warsztaty z jednej strony miały na celu przekazać konkretne informacje dotyczące prawnych gwarancji równości w edukacji, wskazać dyskryminujące treści zawarte w podręcznikach, uświadomić znaczenie "ukrytego programu nauczania", funkcjonującego w szkołach. Jednocześnie zależało nam na zwiększeniu świadomość genderowej nauczycielek i nauczycieli, wspólnym przeanalizowaniu tych wydarzeń z życia każdego człowieka, które decydują o tym, jakie decyzje podejmujemy, jakie są nasze wybory życiowe, jak postrzegamy siebie, własne zdolności i możliwości w kontekście swojej płci.

Pierwsze warsztaty nt. "Kobiecość i męskość wytworem kultury? Wprowadzenie do zagadnień związanych z gender", przeprowadzone w dniach 29-30 września br., zorientowane były głównie wokół zagadnienia różnic pomiędzy płcią biologiczną (ang. sex) oraz płcią kulturowo - społeczną (ang. gender) i wynikających z nich konsekwencji. Drugie spotkanie nt. "Stereotypy płciowe i ich konsekwencje w życiu społecznym. Socjalizacja płci w szkole", odbyło się 20-21 października br. i skupiało się na uświadomieniu wpływu szkoły na kształtowanie się indywidualnych koncepcji ról płciowych poprzez m.in. analizę treści zawartych w czasopismach i podręcznikach szkolnych. Trzecie warsztaty nt. "Przemoc wobec kobiet i dziewcząt. Jak prowadzić zajęcia antyprzemocowe w szkole?" poruszały kwestię rozmiaru i postaci zjawiska przemocy oraz uczyły jak reagować na różne przejawy molestowania. Spotkanie podjęło także próbę odpowiedzi na pytanie, czy w naszych szkołach można podjąć kroki w zakresie przeciwdziałania przemocy. Czwarte warsztaty nt. "Jak pracować z podręcznikiem "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli"? były poświęcone najnowszej publikacji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pod wyżej wymienionym tytułem, która skupia się na problematyce socjalizacji płci w szkole. Warsztaty miały na celu nauczyć nauczycielki/li, które/rzy chciałyby/liby wzbogacić zajęcia szkolne o problematykę równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przygotować odrębne lekcje o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Spotkanie miało także uwrażliwić nauczycielki/li, by starały/li się praktykować równe traktowanie obu płci również podczas zajęć z innych przedmiotów, np. poprzez omówienie zawartych w podręcznikach informacji i ilustracji powielających stereotypy płciowe. Podręcznik pt. "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli", będący merytorycznym uzupełnieniem zajęć, stanowi zbiór wskazówek i ćwiczeń dla kadry nauczycielskiej. Więcej informacji o podręczniku.

 

Warsztaty prowadziły/ł:

Małgorzata Jonczy-Adamska - psycholożka, pedagożka, trenerka, przedsiębiorczyni. Od kilku lat zaangażowana w działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji, inicjatorka projektów i przedsięwzięć antydyskryminacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu miękkich umiejętności społecznych oraz warsztaty równościowe i genderowe. Jest członkinią sieci trenerek/ów gender mainstreaming - wdrażania polityki równości płci w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Pomysłodawczyni i założycielka Śląskiej Strefy Gender. W latach 2004 - 2007 menedżerka projektów o tematyce społecznej w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Anna Wołosik - nauczycielka, feministka, aktywistka społeczna. Autorka programów nauczania historii w szkole podstawowej i gimnazjum oraz serii podręczników zatytułowanych "Opowiem Ci ciekawą historię". W latach 2004-2005 działała w Radzie Konsultacyjno-Programowej przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, skupiając się na zagadnieniach równości w edukacji. Założyła i prowadzi Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt".

dr Ewa Majewska - filozofka, feministka, aktywistka, współredaktorka antologii tekstów z zakresu filozofii i krytyki społecznej. Stażystka, wolontariuszka, pracowniczka wielu organizacji kobiecych, m.in. Fundacji Przeciw Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" i Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych Ośka. Prowadziła zajęcia dla młodzieży i nauczycielek z zakresu edukacji równościowej. W 2007 roku obroniła doktorat w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego o problematyce rodziny w filozofii społecznej.

Ewa Rutkowska - ukończyła studnia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Nauk Społecznych PAN. Od 2003 roku trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo. W latach 2002-2006 prowadziła feministyczne i równościowe fakultety dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także kadry nauczycielskiej. Ekspertka gender mainstreaming UNDP Polska i UNDP Macedonia. Pracuje w  Fundacji Feminoteka i Stowarzyszeniu OPTA, dla których prowadzi projekty z zakresu profilaktyki przemocy wobec kobiet.

Maciej Śliwa - trener Amnesty International z zakresu praw człowieka i Stowarzyszenia Ekspedycja w Głąb Kultury, które realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży, poświecone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom. Działał w Radzie Miasta Zabrze w Komisjach: Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji. Ponadto przewodniczył pracom Komisji Budżetu i Inwestycji. Kadencja w latach  2002-2006, była jego trzecią kadencją pracy w samorządzie lokalnym.

W trzeciej edycji projektu wzięło udział 15 nauczycielek (z uwagi na brak zgłoszeń nauczycieli), które przesłały formularze zgłoszeniowe i umotywowały swój udziału w "Lekcjach genderowych". Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w czwartej edycji projektu, zapraszamy do śledzenia informacji o rekrutacji w drugiej połowie 2008 roku na stronie www.haus.pl, gdzie wszelkie wiadomości nt. projektu zamieszczane są z dużym wyprzedzeniem.

 

 

 « wsteczKONTAKT
Iwona Ignasiak, tel. 032 232 49 02 wew. 120, e-mail: mlodziez@haus.pl.

PARTNERZY

Śląska Strefa Gender

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im.
Friedricha Eberta