Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychCentrum Europejskie przy Domu Współpracy Polsko Niemieckiej


"...Jestem głęboko przekonany, że współpraca polsko-niemiecka jest jednym z zasadniczych elementów integracji europejskiej i budowania Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że współpraca polsko-niemiecka nadaje integracji jakiś nowy wymiar, jakąś nową dynamikę..."

z wystąpienia Ministra Jana Kułakowskiego
podczas uroczystości otwarcia Centrum Europejskiego
 
 
 
"Tylko razem podołamy wyzwaniu, jakim jest rozszerzenie Unii Europejskiej. W tym celu potrzeba zespolenia naszych sił, potrzeba siły serca, rozumu i zaangażowania każdego obywatela. To przeświadczenie stanowi również głębszy sens powstania Centrum Europejskiego w Gliwicach (...). Życzyłbym sobie, aby to Centrum było prawdziwym miejscem wymiany myśli i by w ten sposób towarzyszyło procesowi rozszerzenia Unii Europejskiej."

z listu gratulacyjnego Güntera Verheugena, Komisarza ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej z okazji otwarcia Centrum Europejskiego przy DWPN 14 grudnia 1999 roku

 

Nasz Cel - Unia Eurepejska
Centrum Europejskie przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
Republika Federalna Niemiec bardzo intensywnie angażuje się na rzecz przyjęcia Polski do Unii Europejskiej - mówi się nawet o roli Niemiec jako adwokata Polski w zakresie jej starań integracyjnych - z tego względu Zarząd Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej podjął inicjatywę powołania Centrum Europejskiego. W oficjalnej inauguracji działalności Centrum 14 grudnia 1999 roku uczestniczył Minister Jan Kułakowski, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej. Komisarz Europejski Günter Verheugen i sekretarz stanu w federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Christoph Zöpel w listach gratulacyjnych z okazji otwarcia Centrum wyrazili swoje zadowolenie i poparcie dla tej inicjatywy.

Współpraca polsko-niemiecka
ważny element integracji Polski z UE
Dom Współpracy działa na rzecz budowania dobrych stosunków i intensyfikacji współpracy polsko-niemieckiej, dynamizowania procesu integracji Polski z Unią Europejską, wspierania procesu reform społecznych i gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym, budowania społeczeństwa obywatelskiego, decentralizacji i rozwoju samorządności. Ważnym elementem pracy Domu są projekty adresowane do i realizowane we współpracy z młodzieżą.

Centrum Europejskie jest częścią Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, utworzonego w Gliwicach w oparciu o wieloletnią działalność śląskiego biura niemieckiej Fundacji im. Friedricha Eberta. Uroczyste otwarcie Domu odbyło się 17 lutego 1998 roku w obecności prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. Romana Herzoga i pani minister prof. Danuty Hübner reprezentującej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Myśl globalnie
działaj lokalnie
Centrum Europejskie przy DWPN w Gliwicach ma na celu wspieranie procesu integracji Polski z Unią Europejską. Jego utworzenie opiera się na dwóch założeniach. Po pierwsze, proces integracji z Unią Europejską nie może przebiegać jedynie na płaszczyźnie państwowej i musi obejmować wszystkie znaczące grupy społeczne. Po drugie, integracja na płaszczyźnie politycznej i społeczno-kulturalnej możliwa będzie dopiero, gdy przestanie być domeną "wielkiej polityki" i będzie realizowana także na poziomie regionalnym i lokalnym.

Aby województwa, powiaty, miasta i gminy w Polsce mogły stać się pełnoprawnymi uczestnikami i aktorami Wspólnoty Europejskiej, Centrum Europejskie realizuje programy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, służące wspieraniu aktywnego udziału środowisk lokalnych i regionalnych w procesie integracji i w realizacji projektów europejskich. Temu celowi służy m.in. projekt "Przygotowanie sieci specjalistów ds. Unii Europejskiej i programów UE w gminach i powiatach województwa śląskiego", realizowany we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Rządem Krajowym Północnej Nadrenii-Westfalii oraz polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przy udziale regionu Nord-Pas-de-Calais oraz Samorządu Województwa Śląskiego. Na projekt składa się m.in. kilkunastomiesięczny cykl szkoleń zaprojektowanych tak, aby jego uczestnicy mogli zapoznać się z ideą i zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, umiejętnie realizować projekty rozwojowe z udziałem środków UE, a w przyszłości funkcjonować w ramach europejskiej polityki strukturalnej.

Wspieranie integracji
poprzez doradztwo, edukację i informację
Do najważniejszych celów Centrum Europejskiego należą:

 • zapewnienie profesjonalnej informacji o Unii Europejskiej i procesie integracji.
 • współpraca m.in. z samorządami wszystkich szczebli oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywnego uczestnictwa w integracji i realizacji programów europejskich.
 • udział w przygotowaniu partnerów regionalnych i lokalnych do przyszłego korzystania z funduszy strukturalnych,
 • edukacja i doradztwo na rzecz integracji europejskiej.
 • budowanie poparcia dla integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego.
 • doradztwo w zakresie możliwości korzystania ze wsparcia oferowanego przez programy UE,
 • pomoc i szkolenia w zakresie opracowywania aplikacji,
 • konferencje, seminaria na tematy Unii Europejskiej, np. rozwój regionalny, polityka gospodarcza i finansowa, prawo w zakresie konkurencji, zagadnienia prawa wspólnotowego, stare regiony przemysłowe (węgiel i stal), rozwój obszarów wiejskich, polityka strukturalna, problemy polityki społecznej, rola organizacji pozarządowych, szanse rozwoju kobiet i młodzieży,
 • wspieranie współpracy regionów (Województwo Opolskie - Nadrenia-Palatynat, Saksonia, Województwo Śląskie - Północna Nadrenia-Westfalia), współpraca transgraniczna (Polska - Republika Czeska),
 • wyjazdy informacyjne do instytucji Unii Europejskiej,
 • broszury informacyjne i publikacje na tematy europejskie.

Nasze atuty:
doświadczenie, nowoczesna infrastruktura, szerokie kontakty
Mocną stroną Centrum Europejskiego jest profesjonalny, międzynarodowy zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania i zarządzania międzynarodowymi projektami. Ponadto Centrum dysponuje nowoczesną infrastrukturą techniczną i najnowszymi środkami komunikacyjnymi. W swojej pracy wykorzystuje bogaty dorobek wieloletniej działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, między innymi w zakresie sieci kontaktów międzynarodowych.

Forum Szkolnych Klubów Europejskich
Centrum Europejskie to rzetelny partner dla wszystkich podmiotów zainteresowanych Unią Europejską i procesem integracji. Nasze działania adresujemy przede wszystkim do:

 • samorządów wszystkich szczebli,
 • organizacji pozarządowych,
 • młodzieży i organizacji młodzieżowych,
 • społeczeństwa.

Centrum Europejskie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych Unią Europejską.

Entuzjazm i zaangażowanie młodzieży na rzecz integracji europejskiej skłoniły nas do powołania Forum Szkolnych Klubów Europejskich, które obecnie zrzesza około dwieście klubów europejskich, działających w województwach śląskim i opolskim. Forum stanowi płaszczyznę współpracy, wymiany doświadczeń i informacji. Organizowane co miesiąc debaty "Pro i kontra Unii Europejskiej" i internetowa gazetka młodzieżowa "Europejczyk online" przyciągają setki aktywnych młodych ludzi, którzy nie chcą czekać aż "ktoś za nich zadecyduje".« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej