Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”.


Celem projektu jest poprawa jakości mechanizmów współpracy Administracji Publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy wśród JST i NGO województwa opolskiego w okresie 01.03.2014 do 31.03.2015.

 

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Stworzenie i funkcjonowanie internetowej platformy współpracy pomiędzy NGO i JST województwa opolskiego,
- Wypracowanie standardów konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych oraz działania,
- Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form  finansowych, tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych,
- Stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. ngo, mapy inicjatyw społecznych, analiza potrzeb ngo w zakresie inicjatyw,
- Organizacja konferencji Forum Inicjatyw Pozarządowych połączonej z Opolskimi Targami Organizacji Pozarządowych,
- Wdrożenie w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,
- Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach województwa opolskiego.

Realizacja projektu ma się przyczynić do budowania zaufania między partnerami sfery publicznej z władzami województwa opolskiego. Ponadto działania będą miały pozytywny wpływ na tworzenie „dobrego prawa” oraz modelowych procedur nie tylko na poziomie województwa, ale też niższych szczebli JST z uwzględnieniem opinii ngo i ogółu mieszkańców danego terenu. Dzięki działaniom upowszechniającym, możliwe będzie przeniesienie modeli i wypracowanie rozwiązań, które po dostosowaniu do lokalnej specyfiki, pozwolą na sprawną realizację działań, opartą na zasadach partycypacji i partnerstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT
Kalina Polok

tel. 77 402 51 06

fax. 77 402 51 15

e-mail: kalina.polok@haus.pl