Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRegionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego


Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, funkcjonuje przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej od 2008 roku.

 

 

Celem ogólnym działalności Regionalnego Ośrodka EFS w województwie opolskim jest wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kreowanie rozwoju lokalnego i budowanie partnerstwa nastawionego na rozwój regionu w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie ilości instytucji, w sposób efektywny, korzystających ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- rozwijanie kompetencji potencjalnych projektodawców w zakresie wykorzystania wsparcia  EFS,
- wspieranie potencjalnych projektodawców EFS w zakresie diagnozowania potrzeb, przygotowania wniosków projektowych oraz wsparcie na każdym etapie ich realizacji, rozliczania i ewaluacji,
- aktywizacja społeczności lokalnej,
- aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego,
- wsparcie instytucji i organizacji w poszukiwaniu partnerów i nawiązywaniu partnerstwa projektowego oraz partnerstwa na rzecz rozwoju
- diagnozowanie problemów na lokalnym/regionalnym rynku pracy,
- wspieranie wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS.

Ośrodek wspiera beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem doradztwa oraz informacji i promocji.

Działania Ośrodka są kierowane do wszystkich uprawnionych projektodawców zgodnie z zapisami PO KL, mających siedzibę w województwie opolskim lub planujących realizować projekt na terenie Opolszczyzny. Odbiorcami projektu są także osoby fizyczne zainteresowane dostępem do informacji na temat realizowanych projektów z EFS w regionie oraz na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Oferta Ośrodka kierowana jest do potencjalnych wnioskodawców zgodnie z rytmem konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (IP) i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (IP2).

Oferta informacyjna skierowana jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców oraz uczestników projektów.

Aktualne informacje są dostępne na stronie projektu www.opole.roEFS.pl« wsteczKONTAKT
Kalina Polok

tel. 77 402 51 06

fax. 77 402 51 15

e-mail: kierownik_opole@roEFS.pl