Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja "Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - już za nami.

10 marca br. w sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”.

Konferencja była podsumowaniem i prezentacją wypracowanych rozwiązań – modeli współpracy pomiędzy trzecim sektorem i admstracją pubiczną na szczeblu wojewódzkim, m. in. standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych; model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach czy wreszcie model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

Wspomniano również samą Platformę internetową służącą wymianie informacji pomiędzy organizacjami a administracją.

Zaproszeni paneliści, w tym, Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej w MPiPS, Piotr Masłowski, wiceprezydent Miasta Rybnik, Jerzy Mika, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, w ciekawy sposób mówili o wyzwaniach jakie stoją przed III sektorem i o wsparciu na jakie może liczyć przy podejmowaniu nowych inicjatyw.

Rafał Bartek, Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w imieniu partnerów projektu ze strony organizacji pozarządowych, dziękował całemu Samorządowi województwa opolskiego, za zaufanie przy tworzeniu nowego wymiaru współpracy III sektora i jst.

O wypracowanych standardach opowiedziała Dorota Piechowicz-Witoń, szefowa Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, która podkreśliła iż wspólna praca Grup Roboczych wypracowała podwalinę do jasnego i przejrzystego tworzenia warunków współdziałania dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych, uwzględniających szeroko pojętą partycypację obywatelską

Podczas tej konferencji nagrodzono „Społeczników Roku”.

Na koniec konferencji Marszałek Województwa Opolskiego zapowiedział, iż zamierzeniem samorządu województwa jest stworzenie sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi we wszystkich powiatach regionu.

 

Projekt realizowany jest w okresie 1 marca 2014 – 31 marca 2015 przez Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

 « wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej